Управление проектами

 

Мета дисципліни. Метою дисципліни є формування у студентів системних базових уявлень, знань, умінь, навичок і компетенцій в галузі управління проектами, вивчення студентами методів, техніки та інструментаря в управлінні проектами, а також підготувати студентів до застосування знань в галузі управління проектами в професійній діяльності.

 

Місце дисципліни у навчальному процесі: для вивчення необхідні знання з дисциплін: «Системи і методи прийняття рішень», «Основи системного аналізу і математичне моделювання», «Дослідження операцій», «Методи оптимізації», «Розробка програмного забезпечення», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Основи правознавства», «Оцінка інвестиційних проектів».

 

Знання, уміння та навички студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: теоретичні і методологічні основи проектної діяльності, специфічні методи та інструменти планування та проектного менеджменту;

уміти: використовувати отримані знання для розробки проектів, користуватися інструментальними засобами управління проектами на різних етапах життєвого цикла проекта, здійснювати якісну і кількісну оцінку ризиків проекта, визначати ефективність проекта;

набути навички: роботи в команді; складання проектної документації; формувати можливості і загрози проекту; оцінювати вплив зацікавлених сторін проекту та управляти ними; грамотно структурувати проект на окремі компоненти, процеси і стадії; проводити оцінку інвестиційної привабливості проекту; приймати швидкі операційні та фінансові рішення в процесі обгрунтування проектів; розробляти статут проекту для представлення зацікавленим особам; складати календарний план проекту; управляти людськими і матеріальними ресурсами в проекті; складати бюджети проектів; оцінювати і зменшувати ризики проекту.

Темы курса


Тема 1.

Проект. Програма. портфель. Зв’язки між управлінням проектами та програмами. Роль менеджера проекта.

Тема 2.

Життєвий цикл проекта та продукта, їх взаємозв’язки. Фази проекта.

Тема 3.

Стандарт по управлінню проектами: процеси управління проектами, їх групи та взаємодія.

Тема 4.

Статут проекта. План управління проектом.

Тема 5.

Зміст проекта: збір вимог,визначення змісту. Створення ієрархічно структури робіт.

Тема 6.

Управління термінами проекту: операції, їх послідовність. Оцінка ресурсів, тривалості операцій. Розклад: розробка та управління.

Тема 7.

Управління вартістю проекту, визначення бюджета.

Тема 8.

Управління якістю проекта: планування, забезпечення і контроль якості.

Тема 9.

Управління людськими ресурсами, набір, розвиток і управління командою.

Тема 10.

Управління комунікаціями проекту.

Тема 11.

Управління ризиками проекту: ідентифікація, якісний і кількісний аналіз ризиків, планування реагування на відомі ризики.

Тема 12.

Управління закупками проекта.

Тема 13. Особливості ІТ проектів.


 


Преподаватели:
ст. преподаватель Огуленко Алексей Павлович

 


Учебные материалы


1. Свод знаний по управлению проектами: PMBOK (5.5 Mb) и график его изучения.

Примечание: изучение текста PMBOK сопровождается написанием тезисного конспекта прочитанного. Тезисы обсуждаются на паре.

2. Литература

 

 

 


КОМАНДНЫЕ ПРОЕКТЫ


Задания


Описание


Срок сдачи


 

Проект № 1

Команда: Романенко, Демидов, Спиян, Брыканова

Управляемая механическая рука

31.11.2015

Проект № 2

Команда: Сервирог, Веремьева, Ягеман, Сушков

 

Психофизиологический тест "Сложение с переключением"


 

Проекта №3

Команда: Бондаренко и все-все-все

 

Платформа для моделирования дифференциальных игр